Informácie

Odborné podujatie sa koná pod záštitou


Generálneho riaditeľa 
Národného ústavu detských chorôb
 Doc. MUDr. Ladislava Kuželu, CSc., MPH

Hlavný organizátor a odborný garant

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)

Sekcia detskej onkológie a hematológie Slovenskej pediatrickej spoločnosti, o.z. SLS

Spoluorganizátori

Hematologické a transfúziologické pracovisko OLM NÚDCH

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

Koordinátori

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, tel: 02/59371544, 438, e-mail: striezencova@dfnsp.sk

MUDr. Oksana Fábri, tel: 02/59371439, e-mail: fabri@dfnsp.sk

Programový a organizačný výbor

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová

MUDr. Oksana Fábri

MUDr. Alexandra Kolenová

PhD., MUDr. Júlia Horáková

MUDr. Judita Puškáčová, PhD.

MUDr. Eva Bubanská, PhD.

MUDr. Natália Galóová 

Hlavné témy

Neuroblastóm

Myeloproliferatívne ochorenia detského veku

Antikoagulačná liečba u detí – nové lieky

Trombocytopénie

Rôzne

Organizačno-technické zabezpečenie 

Progress CA, s.r.o.

Gabriela Šujanová

Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: 0918 622 533,

gabriela.sujanova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Miesto konania

Poslucháreň prof. MUDr. J. Brdlíka,

NÚDCH Bratislava

Limbová 1, 833 40 Bratislava

Doprava

trolejbusy: 204, 206, 209, 212

autobusy: 32

Ubytovanie

(hradí  účastník): Ubytovňa SZU, Limbová 12, Bratislava (objednávky podľa prihlášok)

Účastnícky poplatok

10,- EUR 

Úhrada účastníckeho poplatku

Pri prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webovej stránky www.detskahematoonkologia.sk Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra, na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok. Možnosť pasívnej registrácie aj na mieste počas konania kongresu.

Rokovací jazyk

slovenský, český, anglický

Kredity CME

Podujatie je zaradené do kreditného systému hodnotenia účasti zdravotníckych pracovníkov na sústavnom vzdelávaní, v súlade s Vyhl. MZ SR č. 366/2005 Z.z. Registrovaným účastníkom budú vydané „Potvrdenia o účasti“. Priznaná výška kreditov bude zaregistrovaná v Elektronickom kreditnom systéme ARS CME (www.kreditycme.sk), spravovanom Lekár, a.s.

Pokyny pre prednášajúcich

prezentáciu odovzdať najneskôr 20 min. pred začiatkom programového bloku, 

dodržať stanovenú dĺžku času prezentácie, v opačnom prípade bude po prekročí o 1 min. 

ukončená !!!

Audiovizuálna technika

dátový projektor, dvojitá projekcia (na vyžiadanie)

Stravovanie

občerstvenie pre registrovaných účastníkov bude zabezpečené v mieste konania podujatia.

Termín zaslania prihlášok

aktívna účasť  -  do 2. marca 2019 - na MUDr. Oksana Fábri, tel: 02/59371439, e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

POZOR! PREDĹŽENIE DEADLINE!

Vážení kolegovia, vážené kolegyne!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že organizačný výbor predlžuje termín odosielania abstraktov .Termín odosielania abstraktov sa predlžuje do 8. 3. 2019

pasívna účasť -  do 15. marca  2019

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K ODOSLANIU ABSTRAKTOV

KAŽDÝ prednášajúci účastník sa musí zaregistrovať. Termín zaslania abstraktov do 2. marca 2019 na MUDr. Oksana Fábri, tel: 02/59371439, e-mail: gabriela.sujanova@progress.eu.sk

Štruktúrovaný abstrakt spracujte v bežnom textovom formáte, max. 2000 znakov, vrátane medzier.

Vzor abstraktu

Názov

Liečba žilovej trombózy u detských pacientov

Autor 

L. Matiaško1

Spoluautori

K. Fabián2

Pracovisko

1 Klinika detskej chirurgie FNsP, 2 Klinika detskej hematoonkológie FNsP

Príspevky zasielajte v slovenskom jazyku.

Abstrakty nebudú redakčne upravované a budú vytlačené v súhrne abstraktov.

Do tlače budú zaradené len abstrakty dodané do 2. 3. 2019 24:00 CET