Informácie

Hlavný organizátor a odborný garant

Slovenská lekárska spoločnosť (SLS)

Sekcia detskej onkológie a hematológie

Slovenskej pediatrickej spoločnosti, o.z. SLS

Spoluorganizátori

Hematologické a transfúziologické pracovisko OLM NÚDCH

Klinika detskej hematológie a onkológie LF UK a NÚDCH

Koordinátori stretnutia

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH

tel: 02/59371544, 438

email: striezencova@dfnsp.sk

MUDr. Oksana Fábri, PhD.

tel: 02/59371439

email: fabri@dfnsp.sk

Programový a organizačný výbor

MUDr. Zuzana Laluhová Striežencová, MPH,

MUDr. Oksana Fábri, PhD.

MUDr. Alexandra Kolenová, PhD.

MUDr. Júlia Horáková

MUDr. Judita Puškáčová, PhD.

MUDr. Eva Bubanská, PhD.

MUDr. Natália Galóová

Hlavné témy

Nádory CNS

Chirurgia v detskej onkológii 

Akútne myeloblastové leukémie

Chronické neutropénie

Trombocytózy

Rôzne

Organizačno-technické zabezpečenie

Progress CA, s.r.o.

Gabriela Šujanová

Krivá 18, 040 01 Košice

Tel: 0918 622 533,

gabriela.sujanova@progress.eu.sk

www.progress.eu.sk

Miesto konania

Poslucháreň prof. MUDr. J. Brdlíka,

NÚDCH Bratislava

Limbová 1, 833 40 Bratislava

Doprava

trolejbusy: 204, 206, 209, 212

autobusy: 32

Ubytovanie

Ubytovňa SZU, Limbová 12, Bratislava (objednávky podľa prihlášok)

Účastnícky poplatok

10 EUR

Úhrada účastníckeho poplatku

Pri prihlásení sa k účasti online prostredníctvom webovej stránky www.

detskahematoonkologia.sk Vám bude e-mailom zaslaná zálohová faktúra,

na základe ktorej prosíme uhradiť účastnícky poplatok. Možnosť pasívnej

registrácie aj na mieste počas konania kongresu.

Rokovací jazyk

slovenský, český, anglický

Kredity CME

Podujatie je zaradené do kreditného systému hodnotenia účasti zdravotníckych

pracovníkov na sústavnom vzdelávaní, v súlade s Vyhl. MZ SR č. 366/2005 Z.z.

Registrovaným účastníkom budú vydané „Potvrdenia o účasti“. Priznaná výška

kreditov bude zaregistrovaná v Elektronickom kreditnom systéme ARS CME

(www.kreditycme.sk), spravovanom Lekár, a.s.

Pokyny pre prednášajúcich

- prezentáciu odovzdať najneskôr 20 min. pred začiatkom programového bloku,

- dodržať stanovenú dĺžku času prezentácie, v opačnom prípade bude po

prekročí o 1 min. ukončená !!!

Audiovizuálna technika: dátový projektor, dvojitá projekcia (na vyžiadanie)

Stravovanie: občerstvenie pre registrovaných účastníkov bude zabezpečené v

mieste konania podujatia.

Termín zaslania prihlášok

- aktívna účasť - predĺžená do 9. marca 2020 zaslať na e-mail: konferencia@progress.eu.sk

- pasívna účasť - do 15. marca 2020

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K ODOSLANIU ABSTRAKTOV

Abstrakty: do 9. marca 2020 zaslať na e-mail: konferencia@progress.eu.sk

KAŽDÝ prednášajúci účastník sa musí zaregistrovať.

Štruktúrovaný abstrakt spracujte v bežnom textovom formáte, max. 2000

znakov, vrátane medzier.

Vzor

Názov

Liečba žilovej trombózy u detských pacientov

Autor

L. Matiaško1

Spoluautori

K. Fabián2

Pracovisko

1 Klinika detskej chirurgie FNsP, 2 Klinika detskej hematoonkológie FNsP

Príspevky zasielajte v slovenskom jazyku.

Abstrakty nebudú redakčne upravované a budú vytlačené v súhrne abstraktov.

Do tlače budú zaradené len abstrakty dodané do 2.3.2020 24:00 CET